Ditt yrke – velg yrkesfag!

Ditt
skolevalg
er nå - velg yrkesfag!

Lær om hva yrkesfag innebærer og hva det kan gi deg!

Ditt skolevalg er nå - velg yrkesfag!

Lær om hva yrkesfag innebærer og hva det kan gi deg!

Ditt skolevalg er nå - velg yrkesfag!

Lær om hva yrkesfag innebærer og hva det kan gi deg!

Du kan være med på å skape framtida vår!

Slik det ser ut nå vil Norge mangle fagarbeidere når vi kommer til 2035. Håndverksfag og helsefag er blant de yrkene det vil være stort behov for i fremtiden. Søk yrkesfag da vel!

Vil du vite mer om yrkesfag og annen videregående opplæring, besøk utdanning.no. 

Du kan være med på å skape framtida vår!

Slik det ser ut nå vil Norge mangle fagarbeidere når vi kommer til 2035. Håndverksfag og helsefag er blant de yrkene det vil være stort behov for i fremtiden. Søk yrkesfag da vel!

Vil du vite mer om yrkesfag og annen videregående opplæring, besøk utdanning.no. 

10 grunner til å velge
yrkesfag

LO i Norge har skrevet mye om dette og vil du vite mer om de 10 grunnene kan du lese mer om de her.

Camilla
fiskeoppdretter

Camilla -
fiske-oppdretter

Å være fiskeoppdretter betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Yrket kalles også havbruker eller fa-goperatør i akvakulturfag.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

 • Rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler.
 • Bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy.
 • Føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy, samt se til denne daglig.
 • Bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon.
 • Ta opp, transportere, og levere oppdrettsfisk.
 • Håndtere og destruere død fisk og skalldyr.
 • Planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem.
 • Mate fisken ved hjelp av fôringssystemene (avanserte dataprogram).

Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. Fisken skal spises, settes ut eller forskes på.

Mer om dette yrket finner du her.

Karina
Sveiser

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer.En sveiser jobber med å sveise metallkonstruksjoner sammen, alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser er:

 • Tegninger og sveiseprosedyrer (WPS)

 • Håndtere materialer

 • Hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding

 • Utføre sveiseprosesser etter angitt metode

 • Vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Som sveiser jobber du innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljevirksomhet både på land og til havs.Du kan jobbe med sveising av båter, bygg, maskiner og deler til industrien. Arbeidet varierer etter hvor du jobber og med hvilke produkter. Sveiseyrket kan kombineres med klatring og dykking. 

Mer om dette yrket finner du her.

Mats
barne- og ungdomsarbeider

Mats - barne- og ungdoms-arbeider

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennom-fører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

 • Hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring.
 • Veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv.
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter.
 • Være en god rollemodell for barn og unge.
Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut ifra barns og unges funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse.

Mer om yrket finner du her.

Gedmante,
Tilde og Frøya -
Industrimekaniker

Som industrimekaniker er man ansvarlig for vedlikehold, produksjon, montering og reparasjon av maskiner og utstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimekaniker er:

 • Bytting av deler og ombygging av maskiner

 • Montering og vedlikehold av maskiner

 • Rør- og platearbeid

 • Feilsøking på maskiner og prosessutstyr

 • Bruk av maskindrevet verktøy

Arbeidet innebærer også enklere maskinarbeid og sammenstilling av deler. Som industrimekaniker må du ha kunnskap om hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystemer for maskiner.

Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Mer om dette yrket finner du her.

Kristine
elektriker

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og ved-likeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elek-triske installasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:

 • Montere elektriske systemer i alle type bygg og installasjoner.
 • Reparere og utføre service på eksisterende systemer.
 • Feilsøke og reparere feil.
Elektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.

Mer om dette yrket finner du her.

Aina
energimontør

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi, fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Energien fra kraftstasjonen transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. 

Vanlige arbeidsoppgaver for energimontøren:

 • Vedlikeholde, montere og reparere det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
 • Stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
 • Utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
 • Reise stolper og legge kabler
 • Montere lys- og signalanlegg, samt jobbe med reparasjoner og vedlikehold på jernbanevogner og andre sporvogner
En slik bygge- og vedlikeholds jobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene som den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk. Mer om dette yrket finner du her.

Stine
yrkessjåfør

En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør (godstransport) eller bussjåfør (persontransport).

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

 • Transportere forsvarlig og sikkert
 • Lasting og lossing
 • Sikring av last etter gjeldende forskrifter
 • Planlegge transportoppdrag
 • Yte service
 • Enkelt vedlikehold av utstyr
 • Daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
 • Overholde reglene for kjøre- og hviletid
 • Dokumentkontroll av fraktbrev
 • Følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Mer om yrket finner du her.

Play Video

Husk søknadsfristen
1. mars

Lær om hva yrkesfag innebærer og hva det kan gi deg!

Denne kampanjen er utarbeidet av

Følgende forbund står sammen for å sikre dine rettigheter som arbeidstaker innen en yrkesfaglig utdanning

ELogIT_Forbundet_logo_125x39
ff_logo_mork-bla_rgb
fagforbundet logo
last ned

Inger – prosesstekniker

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger om den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosesstekniker går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Daglig drift av prosessanlegg innebærer:

 • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
 • å følge instrukser og prosedyrer for drift
 • overvåke og feilsøke på anlegget

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

I arbeidet benyttes det mye stort mekanisk utstyr, samt en rekke ulike kjemikalier. Prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Prosessteknikeren arbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører.

Mer om dette yrket finner du her.